Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Правец, 10.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК-Правец,които да приемат от печатницата на БНБ и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

В Общинска избирателна комисия-Правец е постъпило писмо с Изх..№ МИ-15-807/09.10.2019г. на Централната избирателна комисия, с което указват на Общинските избирателни комисии, че в срок до 15.10.2019г. следва да вземат решение за упълномощаване на двама от членовете на ОИК, които да приемат, контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините от печатницата на БНБ и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините  за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Правец

РЕШИ

Упълномощава Марсел Божидаров Методиев с ЕГН ……….. и Парашкева Иванова Генчева с ЕГН ………….. да приемат съвместно с представителите на областния управител от печатницата на БНБ бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за Община Правец, да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до областния център, както и да контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини.

Упълномощените представители на ОИК-Правец имат право да подпишат  съответния приемо-предавателен протокол. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 10.10.2019 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения