28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

19.10.2023

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Във връзка с чл.234, ал.1 и 2 от ИК и в изпълнение на Решение № 2545-МИ от 29.09.2023год. на ЦИК, уведомяваме избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че могат да гласуват в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023год. в определената за тях секция № 233400002 с адрес: гр.Правец, пл. Тодор Живков 4, бивше "Сити Юнивърсити", ляво крило, Тържествена зала.

В близост до избирателната секция има паркинг и е достъпна за инвалиди.

В изборния ден от 07.00ч. до 20.00ч. могат да се правят заявки за помощ на тел. 07133 22 88 и в Общинска администрация на Община Правец на адрес: гр.Правец, пл.Тодор Живков 6.

18.10.2023

Обучение на ОИК - Правец на членовете на Секционните избирателни комисии в община Правец

Общинска избирателна комисия - Правец уведомява, че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК ще се проведат на 23.10.2023год. от 14.00часа в големия салон на Читалище "Заря-1895" в гр.Правец, пл.Тодор Живков №4.

Следва да имате и предвид, че преди началния час на обучението се извършва регистрирация, като при влизане в залата ще бъдат обособени за това места.  

17.10.2023

Ред за провеждане на предизборни агитации

Общинска избирателна комисия – Правец уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023год. в община Правец, че при провеждане на предизборната агитация следва да спазват изискванията на Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023г. на ЦИК и чл.181, ал.3 от Изборния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл.181 от Изборния кодекс:

„Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

 Предизборната кампания се води на български език.

 Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите."

 

Съгласно чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите за свикване на събрание или на митинг на открито, организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.

В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.

17.10.2023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК Правец, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите със следния линк- https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

 

На 21.10.2023г. от 11.00 ч.

Включете се в обучението на следния линк:

Присъединяване към срещата

Meeting ID: 346 144 268 620

Passcode: GLYhG7

 

На 22.10.2023г. от 16.00 ч.

Включете се в обучението на следния линк:

Присъединяване към срещата

Meeting ID: 373 658 124 13

Passcode: bcPdPa

12.10.2023

Съобщение

09.10.2023

Регистрация на застъпници на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г. в град Правец.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. са визирани в Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Към заявлението /Приложение № 72 от изборните книжа/ от на партиите, коалициите и местните коалиции, задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата, предложени за застъпници /Приложение № 74 от изборните книжа/ и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайния срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 28 октомври 2023г., съгласно Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Правец, пл.„Тодор Живков”№ 6, ет. 1.

Приложение:

Приложение № 72 от изборните книжа

Приложение № 74 от изборните книжа

Списък застъпници

 

09.10.2023

Регистрация на упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Общинска избирателна комисия Правец, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023год. в град Правец, че могат да представят списък на упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 28 октомври 2023г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. Правец, пл.„Тодор Живков”№ 6, ет. 1.

Списъците на упълномощените представители се представят на хартиен и на електронен носител в exsel формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, които за община Правец са 16.

Моля, ползвайте следната форма

Приложение:

Списък представители

18.09.2023

Регистрация на кандидати в изборите за кметове и общински съветници в община Правец

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

Приложение: списък за регистрация на общински съветници.

 

 

11.09.2023

Съобщение

ОИК - ПРАВЕЦ ще проведе заседание на 11.09.2023год. от 15.00ч. в сградата на Община Правец - Заседателна зала 110 на първия етаж.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 113-МИ / 07.11.2023

    относно: Не възникване на пълномощия на кандидат от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ избран за общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 112-МИ / 31.10.2023

    относно: Поправка на технически грешки в Решение № 100-МИ от 30.10.2023г. на ОИК-Правец.

  • № 111-МИ / 31.10.2023

    относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия-Правец, които да предадат на ГД „ГРАО“ списъците от проведените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

всички решения